Flytrafikk

Samferdselsdepartementet: Regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms:Staten sikrar eit godt tenestetilbod

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod for drift av regionale flyruter p? strekningar i Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april 2010 – 31. mars

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod for drift av regionale flyruter p? strekningar i Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april 2010 – 31. mars 2013. Flyselskap i alle E?S-land er inviterte til ? levere anbod.

– Folk og n?ringsliv i denne delen av landet vil med dette framleis vere sikra eit godt transporttilbod, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Anbodskontraktane omfattar to ruteomr?de.

?Ruteomr?de 1: Ruter mellom Kirkenes, Vads?, Vard?, B?tsfjord, Berlev?g, Mehamn, Honningsv?g, Hammerfest og Alta.

?Ruteomr?de 2: Hasvik – Troms?, Hasvik – Hammerfest, S?rkjosen – Troms?.

Alle desse rutene blir i dag trafikkerte av Wider?e.

Einerett til drift av flyruter vil – i utgangspunktet – bli gitt til det flyselskapet som har det l?gaste kravet til godtgjersle fr? staten.

Frist for innlevering av anbod er sett til 19. oktober i ?r. Val av flyselskap vil s? tidlegast skje 21. desember i ?r, med sikte p? at trafikken skal ta til fr? 1. april 2010.

Flyselskap som f?r einerett til drift av rutene m? ha gyldig lisens for drift av flyselskap i E?S-omr?det. I tillegg m? innleverte anbod oppfylle dei krava som Samferdselsdepartementet har fastsett for drift av rutene. Slike krav omfattar mellom anna billettprisar, setekapasitet og krav om kor mange flygingar det skal vere per dag eller veke p? dei aktuelle strekningane.

Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at det nye anbodet sikrar vidaref?ring av eit godt tilpassa flyrutetilbod, samstundes som det blir lagt godt til rette for konkurranse mellom flyselskapa om drift av ruteomr?da. I utlysinga av anbod for drift av flyruter i Finnmark og Nord-Troms er det mellom anna lagt til grunn at maksimalprisane skal vere p? same niv? som i inneverande anbodsperiode. Dette betyr at reduksjonen p? 20 prosent som blei innf?rt for f?rre periode, blir oppretthalden.

Statens kj?p av flytransport skal bidra til stabil sysselsetjing og busetjing i distrikta. M?let med kj?pet er ? f? eit langsiktig, samfunns?konomisk effektivt og likeverdig lufttransporttilbod, som er til nytte for befolkninga og n?ringslivet, og som reduserer avstandsulemper og bidrar til velfungerande regionar.

For fleire opplysningar – sj?:
Anbudsutlysning. Regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms i perioden 1. april 2010 – 31. mars 2013.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy